Dovolenka v skúšobnej dobe: Kto a kedy má na dovolenku nárok?

Dovolenka v skúšobnej dobe: Kto a kedy má na dovolenku nárok?

Sotva ste nastúpili do nového zamestnania a chcete alebo potrebujete čerpať dovolenku? Zákonník práce to nezakazuje, hoci platí nepísané pravidlo, že v skúšobnej dobe sa o dovolenku nežiada. Po akej dobe vzniká nárok na dovolenku? A ako sa počíta dovolenka v skúšobnej dobe? Dnešný článok ponúkne komplexný vhľad do témy dovolenky po mnohých novelizáciách Zákonníka práce.

Nárok na dovolenku

Nárok na dovolenku upravujú paragrafy §100 – 117 Zákonníka práce.

Rozlišujú sa tri druhy dovolenky:

 • Dovolenka za kalendárny rok
 • Dovolenka za odpracované dni
 • Dodatková dovolenka

Po akej dobe vzniká nárok na dovolenku

Čerpanie dovolenky v skúšobnej dobe nie je príliš obvyklé, primárne totiž platí, že skúšobná doba slúži na vzájomné spoznávanie medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Čerpanie dovolenky počas prvých 3 mesiacov v skúšobnej dobe ale nie je zakázané zákonníkom práce. Pokiaľ chcete čerpať dovolenku, musíte u svojho nového zamestnávateľa odpracovať najmenej 60 dní. Zároveň je potrebné mať na pamäti, že pokiaľ si dovolenku v skúšobnej dobe skutočne vyberiete, predĺži sa vám o dobu neprítomnosti v práci aj skúšobná doba. A čo keď pracovný pomer niektorá zo strán ukončí ešte v skúšobnej dobe, kým ste si mohli dovolenku vôbec vyčerpať? V takom prípade vám ju zamestnávateľ musí preplatiť, prípadne si ju pred skončením pracovného pomeru môžete vybrať.

Dovolenka v skúšobnej dobe

Dovolenka za odpracované dni

Dovolenka za odpracované dni je upravená pre prípad, ak by zamestnanec v kalendárnom roku neodpracoval u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní. To znamená, že zamestnanec môže čerpať dovolenku aj v takom prípade, ak by nesplnil podmienku na poskytnutie dovolenky za kalendárny rok.

Predstavuje jednu dvanástinu dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom roku. Ak by mal zamestnanec pri 5-dennom pracovnom týždni základnú výmeru dovolenky 20 dní, po odpracovaní 21 dní by mu tak vznikol nárok na 1/12 z týchto 20 dní (1,5 dňa).

Na koľko týždňov dovolenky mám nárok?

Zákonník práce určuje základnú výmeru dovolenky podľa veku, podľa toho, či sa trvale staráte o dieťa, alebo či ste pedagogický zamestnanec, či výskumný pracovník.

Každý zamestnanec má nárok na:

20 pracovných dní voľna, pokiaľ spĺňa nasledujúce:

 • nedovŕšil vek 33 rokov
 • nestará sa o dieťa do 18 rokov
 • nie je pedagogickým zamestnancom alebo výskumným pracovníkom

25 pracovných dní voľna, pokiaľ spĺňa nasledujúce:

 • dovŕšil vek 33 rokov
 • stará sa o dieťa do 18 rokov

40 pracovných dní voľna, pokiaľ spĺňa nasledujúce:

 • je pedagogický alebo odborný zamestnanec
 • je vysokoškolský učiteľ
 • je výskumný alebo umelecký pracovník
 • vykonáva výskumno-pedagogickú, výskumnú, vedeckú či vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie, štátnej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ktorá uskutočňuje výskum zriadený ústredným orgánom štátnej správy.

Pokiaľ váš pracovný pomer trvá kratšie ako rok, ale dlhšie ako 60 dní, vypočítava sa vám pomerná časť dovolenky. Za každý celý kalendárny mesiac budete mať nárok na jednu dvanástinu z celoročnej dovolenky. 

Dovolenka v skúšobnej dobe

Dodatková dovolenka

Predstavuje určitú kompenzáciu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce, prípadne v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach. Nárok na dodatkovú dovolenku sa neodvíja od od dĺžky trvania pracovného pomeru.

Podľa § 106 Zákonníka práce majú na dotatkovú dovolenku nárok tri kategórie zamestnancov:

 • pracujúci pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní
 • vykonávajúci práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé
 • pracujúci v sťažených alebo zdraviu škodlivých podmienkach